Beschermingsbewind

Wat is bewind?

Bewind is een maatregel om iemand te beschermen die niet goed voor zijn geldzaken en zijn bezit kan zorgen. De persoon van wie het bezit onder bewind staat, heet de betrokkene. De betrokkene mag bijvoorbeeld niet alleen beslissen over zijn geld, auto en woning.

Soorten bewindvoering:

N

Volledig bewind: Alles wat de betrokkene bezit staat onder bewind.

N

Beperkt bewind: Een deel van het bezit staat onder bewind, bijvoorbeeld alleen het spaargeld of de woning.

N

Tijdelijk bewind: Bewind over een afgesproken periode.

N

Afwezigheidsbewind: Bewind als de betrokkene is verdwenen (vermist) of is vertrokken zonder orde op zaken te stellen.

N

Bewind 'light': kan worden ingezet voor die mensen die niet volledig zelfredzaam zijn, maar wel meer kunnen dan alleen het beheer van wekelijks of maandelijks leefgeld. Deze mensen wordt dan bijvoorbeeld het beheer gelaten over het volle inkomen minus het bedrag dat nodig is voor de basis vaste lasten.

Bij de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) krijgt de persoon met schulden ook een bewindvoerder. Dit is echter iets anders dan regulier bewind.

Wat doet een bewindvoerder?

Een bewindvoerder heeft onder meer de volgende taken en verplichtingen:

N

Beslissingen nemen over het geld en het bezit samen met betrokkene of met toestemming van de kantonrechter

N

Rekeningen betalen

N

Geld geven voor de dagelijkse boodschappen

N

Regelen van de belastingaangifte

N

Aanvragen van toeslagen of een uitkering

N

Een administratie bijhouden van de inkomsten en uitgaven

N

Zijn administratie laten controleren door betrokkene en de kantonrechter

De bewindvoerder doet zijn werk zoveel mogelijk in overleg met de betrokkene. Een betrokkene kan ook 2 bewindvoerders hebben.

Soorten bewindvoerder

N

De niet-professionele bewindvoerder: Een familielid van de betrokkene (echtgenoot, kind) of kennis.

N

De professionele bewindvoerder: Iemand die van beroep bewindvoerder is en aan speciale kwaliteitseisen moet voldoen. Dit kan ook een stichting zijn.

Schulden

Er zijn verschillende soorten schulden, waarbij onderscheid wordt gemaakt naar de manier van ontstaan van de schuld. Meestal ontstaat deze door een overeenkomst of contract tussen partijen, bijvoorbeeld een geldlening of levering op krediet. Het is echter ook mogelijk dat de schuld uit de wet voortvloeit. Dit is het geval bij boetes, belastingen en schadevergoedingen.
N

Schuld doordat van een betaalrekening meer wordt afgeschreven dan er opstaat (rood staan)

N

Leningen - De lening is de bekendste soort schuld, met als kenmerk een duidelijke afspraak over de wijze van terugbetaling en de vergoeding voor het ter beschikking stellen van het geld

N

Fiscaal is van belang de eigenwoningschuld

N

Qua onderpand onderscheidt men de hypothecaire lening

N

Extra schuld door nog niet betaalde rente

N

Schulden als gevolg van het geleverd hebben gekregen van diensten of goederen, maar deze nog niet betaald hebben ('op de rekening', 'op krediet', 'op de pof')

N

Loonschulden

N

Schulden als gevolg van veroorzaakte schade aan eigendommen van derden (schadevergoeding)

N

Gokschulden

N

Een schuld voortvloeiend uit het opgelegd krijgen van een boete door een strafrechter of bestuursorgaan

N

Belastingschulden

N

Sociale premieschulden

.

Inkomensbeheer

Dit wordt ook wel budgetbeheer genoemd en is bedoeld voor mensen die in principe in staat zijn om zelf hun financien te beheren, maar hierbij best wat ondersteuning kunen gebruiken.
Inkomens- of budgetbeheer lijkt veel op bewindvoering, maar er is een groot verschil. Er is geen sprake van tussenkomst van de rechter.
Wanneer u nog goed begrijpt dat de rekeningen betaald moeten worden, maar u vergeet regelmatig te betalen, of u betaalt teveel andere rekeningen waardoor te weinig geld overblijft voor uw vaste lasten, dan kan inkomensbeheer een prima oplossing zijn.
Samen met u stellen wij een pakket van werkzaamheden samen. Afhankelijk van dit pakket wordt er dan met
u een tarief afgesproken.
Maak een vrijblijvende afspraak en bekijk wat ons bureau voor u kan betekenen !

Kosten Bewindvoering

Tarieven zijn landelijk vastgesteld. Deze vind u op de Tarieven pagina

 

Plan van Aanpak

Het eerste contact
Het eerste contact met de bewindvoerder ontstaat door u zelf, door familie of door de instelling(en) waar u contact mee heeft gezocht. Na dit contact volgt een kennismakingsgesprekwaarbij het opbouwen van een verteouwensrelatie centraal staat.
Is er een klik, dan volgt een intakegesprek. Het is mogelijk dat het intakegesprek gelijk volgt op het kennismakingsgesprek. Het kennismakingsgesprek kan op ons kantoor, danwel bij u thuis worden gevoerd.

Het intake gesprek
Bij het intakegesprek met de bewindvoerder worden de intake- en aanvraagfoemulieren ingevuld, een kopie gemaakt van een geldig paspoort of ID-kaart, dient u een uittreksel uit de Gemeenschappelijke Basis Administratie mee te nemen en zal naar uw financiele situatie worden gevraagd. Het is mogelijk dat u een eigen bijdrage moet betalen voor instaposten en bewindvoeringskosten , De kosten zijn vastgelegd en staan vermeld op de beschikking van de rechtbank en op onze webpagina kosten.

De rechtbank
Na het intakegesprek worden de formulieren verstuurd en ontvangt u binnen 10 werkdagen een uitnodiging van de rechtbank. De datum van de zitting ligt op ongeveer 4 a 5 weken later. U dient in persoon aanwezig te zijn op de zitting, daar zal ook de bewindvoerder zijn. In het gesprek met de kantonrechter wordt u gevraagd wat uw redenen zijn voor de aanvraag meerderjarenbewind.

Plan van aanpak
Na het ontvangen van de beschikking begint het ‘echte werk’. Alle financiele administratie, geopend of niet geopend, worden geinventariseerd. Alle betrokkenen krijgen een verzoek te melden of er achterstanden zijn, de inkomensverstrekkers wordt verzocht het inkomen op een geopende beheersrekening over te maken en er wordt een budgetplan opgesteld door de bewindvoerder. Nadat de situatie duidelijk is, wordt een plan van aanpak besproken met de betrokkene(n). Als de betrokkene(n) instemmen met het plan van aanpak, wordt het document door de betrokkene(n) en de bewindvoerder ondertekend. Het plan wordt uitgevoerd zoals afgesproken.

Schuldsanering
Het oplossen van schuldproblemen kan op 3 manieren:

  1.  Met eigen middelen kan 100% van de schulden in drie jaar afgelost worden, er zal geen schuldsanering worden aangevraagd.
  2. De schulden zijn te hoog om in drie jaar met eigen middelen op te lossen, dan zal een schuldsanering worden voorbereid via de gemeente en Kredietbank Nederland.
  3. De schulden zijn problematisch, dan zal al dan niet vooraf gegaan door een faillissement, een WSNP-verzoek (Wet Schuldsanering Natuurlijk Persoon) worden gedaan bij de rechtbank. Een WSNP verzoek zal plaatsvinden na het afwijzen van een schuldsaneringsregeling via de gemeente en de Kredietbank Nederland.