Klachten Regeling

Klacht over uw bewindvoerder of mentor?

Als een cliënt een klacht heeft over het werk van zijn of haar bewindvoerder of mentor, dan vragen we dit in eerste instantie te melden bij de eigen contactpersoon. Daarbij stimuleren we uiteraard dat alle betrokkenen met elkaar in gesprek blijven om samen tot een oplossing te komen.

ARTIKEL 1 – ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 2
Deze regeling geldt uitsluitend voor cliënten van genoemde organisatie. Zij kunnen zich bij de indiening en behandeling van klachten door iemand laten vertegenwoordigen en/of bijstaan. Een klacht dient schriftelijk te worden ingediend en voorzien zijn van het volgende:

o Naam en adres van de cliënt
o De datum van melding van de klacht
o Een omschrijving van de klacht

ARTIKEL 3
Klachten worden terstond gemeld bij de bedrijfsleiding. Deze stelt een onderzoek in, hoort de cliënt en tracht de klacht door bemiddeling op te lossen. Lukt dat dan ontvangt de cliënt daarvan schriftelijk bericht.

ARTIKEL 4
De klacht wordt zo spoedig mogelijk behandeld door de bedrijfsleiding. De wijze van behandeling wordt bepaald door de bedrijfsleiding van de organisatie, echter met inachtneming van het volgende.

o De bedrijfsleiding hoort de cliënt
o Indien de bedrijfsleider van oordeel is dat de klacht niet ontvankelijk of kennelijk ongegrond is deelt deze dat schriftelijke mede aan de cliënt
o De bedrijfsleiding lost de klacht zo mogelijk door bemiddeling op en deelt het resultaat daarvan schriftelijk mede aan de cliënt
o De bedrijfsleiding gaat na: of de gedraging waarover is geklaagd in strijd is met een wettelijk voorschrift of een voor de organisatie geldende regelingIn overeenstemming is met de dienstverlening waartoe de organisatie zich heeft verbonden
o Na afweging van alle feiten en omstandigheden in redelijkheid toelaatbaar is

Indien binnen vier weken na indiening van de klacht er in de ogen van de cliënt geen sprake is van een bevredigende oplossing wordt als mediator een extern bureau ingeschakeld waarmee organisatie een samenwerkingsverband onderhoudt.

ARTIKEL 5
Indien binnen twee maanden na indiening van de klacht geen oplossing is bereikt wordt de klacht door de bedrijfsleiding van de onderneming voorgelegd aan de brancheorganisatie.

ARTIKEL 6
Een klacht wordt niet in behandeling genomen of de behandeling wordt gestaakt als

o De cliënt zich voor of tijdens de behandeling ter zake van dezelfde klacht tot de kantonrechter of een andere burgerlijke rechter heeft gewend
o Het feit waartegen geklaagd wordt, langer dan drie maanden voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden
o De klacht anoniem is

De bedrijfsleiding archiveert de afgedane klachten.

ARTIKEL 7
Eenieder die bij een behandeling van een klacht is betrokken is verplicht tot
geheimhouding ten aanzien van alle partijen betreffende gegevens die hen bij de behandeling van het geschil ter kennis zijn gekomen

ARTIKEL 8
Deze regeling treedt in werking op 01-01-2017 en geldt voor onbepaalde tijd.